Ανακοινώσεις  
 Ερευνητικό Εργαστήριο Νοσηλευτικής Αποκατάστασης Χρονίως Πασχόντων 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του ερευνητικού εργαστηρίου "Νοσηλευτικής Αποκατάστασης Χρονίως Πασχόντων".

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2015 με αποστολή:

1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα.

  • Τη διερεύνηση των αναγκών και των γνώσεων και δεξιοτήτων των χρονίως πασχόντων για την αυτό φροντίδα τους.
  • Τη διερεύνηση γνώσεων, δεξιοτήτων και επιβάρυνσης των οικογενειακών και επαγγελματιών φροντιστών των χρονίως πασχόντων.
  • Τη διερεύνηση αποτελεσματικών εργαλείων εκτίμησης και μεθόδων αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων υγείας.
  • Τηδιερεύνηση των αναγκών της κοινότητας ως προς τη φροντίδα των χρονίως πασχόντων και των ελλειμμάτων στη φροντίδα από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς.
  • Τη διερεύνηση γνώσεων των φοιτητών,σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ως προς τη διαχείριση της χρόνιας νόσου και της αποκατάστασης.

2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα δραστηριότητας των Εργαστηρίων όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1.

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

4. Τη συνεργασία:

α) με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και διεθνείς οργανισμούς,

β) με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομηχανίες στο πλαίσιο καταγραφής μελετών για την προώθηση της έρευνας ή την υποβολή προτάσεων σε θέματα που συμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του  Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος.

5. Την παροχή υπηρεσιών συναφών με την ακαδημαϊκή δεοντολογία των αντικειμένων όπως αυτά προσδιορίζονται σττην παράγραφο 1 του παρόντος.

6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.